Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website broken too much spacing Issue

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hey Whenever i tried to Open my website unionwellspain in Mozilla Firefox, then I found a lot of space in my blog, as compared in chrome all things space padding is okay, but not in firefox It creates negative impact on users, So Please guide me that How can I solve this issue....

Image attached: https://imgur.com/a/EXAkurj

Hey Whenever i tried to Open my website [https://www.unionwellspain.com/ unionwellspain] in Mozilla Firefox, then I found a lot of space in my blog, as compared in chrome all things space padding is okay, but not in firefox It creates negative impact on users, So Please guide me that How can I solve this issue.... Image attached: https://imgur.com/a/EXAkurj

Được chỉnh sửa bởi Amber Sariya vào

Giải pháp được chọn

I don't get the same view when I open your website. I was going to suggest that you edit your code with the site open for testing in Firefox but the only issue I see is all the animation which I would kill if I wanted to stay there.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I don't get the same view when I open your website. I was going to suggest that you edit your code with the site open for testing in Firefox but the only issue I see is all the animation which I would kill if I wanted to stay there.