Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How is Mozilla Firefox better than Chrome?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tom J

more options

I'm OEMOlehana been a user of Google Chrome for recent 5 years, but I found an issue regarding RAM consuming of Chrome and sometimes the system stuck also, So I need another browser that consume Low RAM, I'm still wandering that which one will be the best choice Opera or Mozila Firefox, I need some suggestion I have already read some question and Answer on Quora related to Mozilla Firefox Vs Chrome...

Được chỉnh sửa bởi Anwar Jutt vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The best way you can answer this is by getting the Browsers and try them out there should not be any conflict in having them on your system at the same time. One thing to remember is that Chrome, Vivaldi, Brave Browser and Edge and more are based on the same basic Browser Engine which is the open source Chromium by Google. Firefox is based on there own Quantum browser engine and the Tor Browser and a few others use this also. So a few things will be different in Firefox and some Sites might give you problems because of this because the Web has become a place for Chrome since it is the most popular one on the block but I have found most problems can be worked thru in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.