Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why ESR version update to different bit version?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi, there. I've been using FF ESR as my primary browser for over 3 years. However, I keep encountering update problem, which by clicking menu button and the pop-up update option. Then, the browser will update my 64-bit ESR into 32-bit ESR. I feel so confused and upset I have to update manually by downloading the whole new 64-bit version from official site even though a minor update. The latest version was 78.5 ESR 64-bit reinstalled along the OS on DEC. 2020, Now using 78.10 ESR 64-bit. Is there any solution for me to use pop-up update on menu option? Environment: Windows 7 ultimate SP1 64-bit Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.