Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is sending me to https://www.social-searcher.com/facebook-search/

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mohamed Adnan

more options

Hi, Firefox keeps defaulting to https://www.social-searcher.com/facebook-search/ when I have set my default to google.com. Anyone have an idea how to fix this? Thank you!

Giải pháp được chọn

Hi Sally,

open Firefox in safe mode

open menu -> help -> Restart with add-ons disabled 

shortcut: Alt, H, R

use Firefox normally and check that you are facing the Search issue there.if you are facing issue in normal mode only then some add-ons is causing that issue, else try resetting Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-preferences-fix-problems use the link and follow the steps shown. first try Refreshing if you fix you problem then skip resetting and then try resetting

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Type about:preferences#search<enter> in the address bar. You can select any search engine to be your default from here.

You can also remove any engine from here.

more options

Hi Fred, My default is Google in Firefox, yet it keeps opening facebook search. Some wires are crossed somewhere. Any suggestions? Sally

PS. The Firefox browser no longer allows me to take a screenshot, the selection is missing. I used Grab.

more options

Giải pháp được chọn

Hi Sally,

open Firefox in safe mode

open menu -> help -> Restart with add-ons disabled 

shortcut: Alt, H, R

use Firefox normally and check that you are facing the Search issue there.if you are facing issue in normal mode only then some add-ons is causing that issue, else try resetting Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-preferences-fix-problems use the link and follow the steps shown. first try Refreshing if you fix you problem then skip resetting and then try resetting