Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My website does not load properly on Mozilla Browser.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ehsanch80

more options

Hey, I have a custom build website, I do make changes consistently, But these changes aren't showing properly on firefox immediately. But on other browsers, these changes are shown immediately. Also the website few sections does not load well on this browser. I want to the website to load properly on every browser, as Mozilla has a good number of users too. here is my Yourdetail website link so if you can check if there is a problem there. Or is there any problem at my end

Giải pháp được chọn

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • press "Command + Shift + R" (Mac)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

it looks good for me. see attached pic

also saw some fancy animation

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • press "Command + Shift + R" (Mac)

Hữu ích?

more options

Thanks, A lot the problem was with the cashe I removed it now and Its working fine now

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.