Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upload of video file hangs up

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Uploading large video file to YouTube video (2GB). Upload hangs some times at .9GB , 1.2GB 1.5GB. Finally I will get it uploaded. after a couple of hours trying. Any help or ideas would be appreciated. Running Dell XPS 15 9500. Processor Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz, Installed RAM 64.0 GB (63.8 GB usable), 64-bit operating system, x64-based processor Windows 10 Pro, Version 20H2, OS Build 19042.964, Firefox version 88.0.1 (64-bit) and up to date.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.