Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple profile directory

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, Sorry for my poor English.

I manage the network for my school. I use roaming profile and quota. At each new version of Firefox, I’ve got a new default directory for older version. At the end the size of the profile directory exceed the quota. Is it possible to limit size or number of these creation?

Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox would only create a new profile if you try to use this profile with an older Firefox version (i.e. downgrade), if you update Firefox and never downgrade then this shouldn't happen.

Firefox 67 and newer use a dedicated profile for each Firefox installation and lock this profile to prevent other Firefox installations from using this profile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.