Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 88.0.1 Update No Pocket on Start Up or New Page

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi darladeck

more options

FF updated to 88.0.1 and I don't get any pocket articles on start up or new page.

I check about:config and both pocket setting are set to true. I disabled it and enables it a few times and still issue persists.

My other PC did the same update and no issue on that one. Settings are the same in about:config.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi,

have you checked your home page settings? open settings and type home on find in options box , you can change you home screen settings there.

refer the article for any clarification https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Hữu ích?

more options

Hi Mohamed,

Yes i did that, however i don't see any option for Pocket New's under Firefox Home Content which I do see on my other PC when I open the home settings in FF.

Any other options?

Regards,

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Actually my problem is getting to my saved pocket list. There used to be an option under the bookmarks to open the the pocket list but I don't see it anymore. I have to save a page to pocket in order to get access to the list.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.