Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

screenshot

more options

I've been using the screeshot function for many years, but it has suddenly disappeared. How can I get it back?

I've been using the screeshot function for many years, but it has suddenly disappeared. How can I get it back?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

the option/feature seems to bounce around between version updates.

see/try right clicking with the mouse on the webpage.