Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY" AND "MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT" firefox errors codes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Hello,

I use ubuntu studio live CD 20.04.1 LTS with Firefox browser.

I use a Teltonika RUT240 router to access internet and for others purposes.

i got 2 firefox errors codes, described here after : https://community.teltonika-networks.com/32375/rut-240s-cli-not-functional-connect-potential-security-issue

What should i do to securely access my router, and to solve definitely theses 2 errors ?

Thanks for your support,

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.