Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Custom Header/Footer options no longer in print settings.

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
more options

There used to be header and footer settings in the older page setup option for date/time, page of page, etc.

Now you have to change where you want this in the about:config. Would be nice if this option was in the print settings dialogue.

This is more of a request than an issue. As I was able to change how I wanted the pages to print using the about:config method and setting up the header and footer there.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.