Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost bookmarks

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wlfsm8

more options

I have lost my bookmarks and the Toolbar after last update. I have tried the Firefox procedures. Can anyone tell me how to reverse last update?

Giải pháp được chọn

Hi, before you roll back you could try to see if the data can be recovered, Somewhere on your computer there should be a folder called Old Firefox where the files should be inside.

Recovering important data from an old profile Back up and restore information in Firefox profiles

And if that does not work you can get the earlier updates from here: Install an older version of Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, before you roll back you could try to see if the data can be recovered, Somewhere on your computer there should be a folder called Old Firefox where the files should be inside.

Recovering important data from an old profile Back up and restore information in Firefox profiles

And if that does not work you can get the earlier updates from here: Install an older version of Firefox

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Thank you, I was able to find my backup files with your help. Have a great day

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.