Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox extends onto 2nd display when window is maximized.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Firefox Browser 89.0b6 (64-bit) Developer Edition Windows 10 Pro 20H2 Build 19042.804 Feature Experience Pack 120.2212.551.0

I currently have two displays connected, the 2nd display is positioned above my primary display, the two displays are arranged as such in the Display settings.

With Firefox open on my primary display; if the window is Maximized, it extends several pixels beyond the top of the screen and onto the second display above.

If I go into Display settings and rearrange the displays so that Windows behaves as though the 2nd display was actually to the right of the primary display, maximized Firefox windows to do not extend onto the 2nd display.

From what I have observed (a handful of various browsers, notepad++, office applications, adobe reader, explorer, cmd, and other miscellaneous software), this seems to be specific to Firefox.

It appears to be that Firefox is drawing itself slightly beyond the top of the desktop when maximized.

It is enough to cover approximately the lower two thirds of the information in the 'status bar' area of the windows on the 2nd display.

Is this a known issue? Is there some a way to fix this? Is this somehow not an issue with Firefox despite it only happening with Firefox?

Any help is appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.