Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gmail addressee autocomplete intermitent

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

With Gmail open in Firefox browser, when I start typing the name of the addressee in the TO field, many addressees will not autocomplete, even though they are properly saved in my Gmail contacts list. I looked for common solution for this ... and found: use different browser. I did, and MS Edge works just fine. Is there a setting in Firefox that will fix this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.