Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Security popup?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FireFok_user

more options

When trying to paste text in a message window this message pops up:

"Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window."

I have no idea why and have looked all over the FF settings for something to change, but no luck.

I'm also suddenly having problems with TamperMonkey not running scripts even though it shows they are enabled.

I was able to past directly into the "Plugins" window below.

Win7 Pro, I'm the only user on PC.

Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello, For the issue you mentioned, I have found this Add-on: AllowClipboard Helper

Please check and let me know if it helps or not.

Hữu ích?

more options

It did not work on the page I tried it on which is the message editor for Delphi Forums where I host a forum.

That seems to be the only place I get that "Security Browser" popup.

Interestingly enough the text I tried to past pasted into this window here when I clicked in it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.