Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changes specific url to another, which doesn't exist

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 7 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I try to go to https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/course/view.php?id=1395, Firefox automatically changes it to https://kiinteistoliitto.mmg.fi/valkeakoski/course/view.php?id=1395. kiinteistoliitto.mmg.fi exists but kiinteistoliitto.mmg.fi/valkeakoski doesn't. Doesn't help if I type the whole url. Urls with id 1394 and 1396 work. I have previously visited the page in question. The page works on other browsers.

Giải pháp được chọn

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.