Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox no longer displays chess.com pages properly

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rpdickinson.me

more options

Over the last 8 weeks or so, I have problems with Firefox displaying chess.com website. The problem is chess.com home page loads but the live play with 3D chess board page no longer displays the board fully (top edge cut off) & some other chess.com pages fail to load properly or fully (articles pages and opening analysis pages). I have cleared my browser history & tried reinstalling Firefox (& tried resetting my router) but with no effect. If I use an alternative browser chess.com site works fine & as a long time Firefox user I would prefer to continue with Firefox, but this issue means I will now access chess.com on an alternate browser! Any help gratefully received to help fix this, thanks, I look forward to a positive reply!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello, The site is working properly with me. I don't know why are you facing this issue. Clear cache and browser history and then make a try.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hello, The site is working properly with me. I don't know why are you facing this issue. Clear cache and browser history and then make a try.

Hữu ích?

more options

Well, this is weird and strange, as I have done this again and it has worked now. chess.com pages seem to be displaying fine again, so I will keep a close eye on this & hope it is a long time permanent fix. I wonder why it didn't work when I tried it before, but am glad it has worked after trying again! Thanks for your help.

Được chỉnh sửa bởi rpdickinson.me vào

Hữu ích?

more options

Well, this fix has not lasted long! Today I again have chess.com pages not loading fully in Firefox!! Do I have to clear cache & data again? I do not know?! I just know something is wrong here. If anyone knows why this has started again after clearing cache & data yesterday, please let me know. Grateful for more advice thanks

EDIT: Clearing cache & history from History tab on browser menu does not work, while clearing data from Options>PrivacySecurity>ClearData does work. However I do not want to be doing this clearing action everyday I use chess.com! Why & how is this happening & how can I fix it permanently?

Được chỉnh sửa bởi rpdickinson.me vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.