Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird looking text in some websites.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, this happens in some of the webpages that I visited recently. The font looks pretty weird here. But when I select that text and copy it and paste it somewhere else, it fixes up. If anyone could help me fix this that would be awesome. Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

Also see: https://support.mozilla.org/en-US/search/advanced?q=fonts&language=en-US&product=firefox&sortby_documents=relevance&a=1&w=1

Hữu ích?

more options

This is usually caused by a corrupted font or Firefox can't access the font because of Mac sandbox issues.

You can right-click and select "Inspect" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.