Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Authenticator on Iphone

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have loaded firefox on mac and iphone.

When trying to change password im being asked to use the code generated by my authenticator. I have google & microsoft authenticators, but they were never set up for authentication as prompted

Which authenticator should I be looking for, or how do I set up 2FA?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.