Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ontraport-Firefox Issues

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

We use Ontraport as our CRM/learning platform; I always use Firefox as my browser but since last week it's caused serious issues in Ontraport - arrows pointing the wrong way, huge black or red icons covering pages, missing menu tabs, won't publish changes, etc. I've had to switch to MS Edge which works perfectly with Ontraport. I've had Firefox issues before but not this bad; I'd like to continue using Firefox, but can't if these issues aren't resolved.

Any suggestions?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.