Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox wants me to sync on a second device, but I have no for the moment. What now?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox wants me to sync on a second device, but I have no for the moment. What now?

Giải pháp được chọn

If you are talking about sync, sync is an option. Shut down sync from here.

Type about:accounts<enter> in the address bar.

[v57+] https://accounts.firefox.com/settings

https://accounts.firefox.com/signin

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you are talking about sync, sync is an option. Shut down sync from here.

Type about:accounts<enter> in the address bar.

[v57+] https://accounts.firefox.com/settings

https://accounts.firefox.com/signin

Hữu ích?

more options

Using Sync is optional.

You can close the tab once you have created the Sync account if you do not want or can't add a mobile device. Note that Sync isn't meant to be used as a backup and with only one device usefulness is limited.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.