Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube inscreen control button background color code edit

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
more options

Hello

Recently I chaged firefox font color and (font)background color; font color near white, (font)background color near black. From that time Youtube in_screen control button's (play/pause/sound/setting/full screen) background color changed to near white (default translucent) so the buttons became barely distinguishable.

I changed font/background color to the original, installed themes and addons but failed to set the buttons back to the original color.

Slidebar color changed to (font)background color.

I have eyes problem and some internet sites don't allow the dark mode, So I had to try browser color code editing for my eyes.

Could someone please tell me how to reverse the change or change the button's background color translucent?

Hello Recently I chaged firefox font color and (font)background color; font color near white, (font)background color near black. From that time Youtube in_screen control button's (play/pause/sound/setting/full screen) background color changed to near white (default translucent) so the buttons became barely distinguishable. I changed font/background color to the original, installed themes and addons but failed to set the buttons back to the original color. Slidebar color changed to (font)background color. I have eyes problem and some internet sites don't allow the dark mode, So I had to try browser color code editing for my eyes. Could someone please tell me how to reverse the change or change the button's background color translucent?