Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

reload tab symbol

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi , I have a problem with reload tab symbol, because its changed after i install last version of firefox. it was "spinning dots" to a single dot that goes back and forth (left to right) now it is like this ⌛️....(also i will insert the screenshot)...how i can change it ? when i am installing firefox i put my settings in about:profiles it is just Firefox Tweaks for privacy from this site : ( https://www.privacytools.io/browsers/#about_config ) I changed all settings and still same symbol ⌛️... also try to log in, in safe mode but same result... plese helpe me with is it ...

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Try to switch the pref ui.prefersReducedMotion = 0.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Try to switch the pref ui.prefersReducedMotion = 0.

Hữu ích?

more options

Unfortunately same problem...

Hữu ích?

more options

thanks it worked, I write option mistakenly.. mistake: "the pref ui.prefersReducedMotion = 0." correct: " ui.prefersReducedMotion = 0."

Hữu ích?

more options

Firefox 63+ has support for "@media (prefers-reduced-motion)" to honor system settings to minimize the amount of non-essential motion.

In Firefox 78+ this includes the location bar breakout. In Firefox 80+ this replaces the tab loading indicator with an hourglass.

  • set the value to 1 if you want to block animations
    ui.prefersReducedMotion = 1
  • set its value to 0 if you want to see animations
    ui.prefersReducedMotion = 0

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.