Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have lost all my years labor due to your mandate update!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I lost all my internet history because of your MANDATE account opening tab. Damn you! I am writer! How you obligated me to open account and cause me losing all my internet history plus bookmarks! How can you destroy whole my labor! I have been using mozilla for almost 10 years. But I will never use anymore. How I bring back my internet history! How can you push the users to new uploads with openning account!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.