Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webcam USB2 and RealBridge

more options

I used to play RealBridge with Firefox 86 and previous versions by using a simple USB WebCam; when I udpdated Firefox to 88.0, RealBridge did not open properly the same USB2 Webcam. I had to recover back my Window 7 professional in order to obtain back the Firefox 86.01, then my USB WebCam turned back to work. Now I locked the Firefox autoupdate. I did not change any other set-up, what can I do ? I solved the problem by uninstalling Firefox and then by doing a new clean reinstall.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi giancarloludovisi vào

Giải pháp được chọn

You did good by rolling back the FF that was functional and then stopped the updating/upgrading of it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You did good by rolling back the FF that was functional and then stopped the updating/upgrading of it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.