Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF PDF viewer stymied by multiple blanks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Using this PDF as an example, open it in FF and search for regional development (one space). It finds no hits when I do this.

If I search for regional development (two spaces), it finds one hit.

If I search for regional development (three spaces), it finds one hit.

If I open the PDF in Chrome or in Adobe Reader and search for regional development (one space), it finds two hits, treating the intervening spaces as one space.

I think FF should work like Adobe Reader and Chrome in this regard.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.