Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why, there is no support for ' CSS Backdrop Filter' ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello, I'm on the way to be a web developer. But, when it comes to add Glassmorphism effect, it seems like firefox doesn't support CSS property called "backdrop-filter". Will there be any support for this in near future?

I'm using Firefox For Linux v88.0 (64-bit).

Hello, I'm on the way to be a web developer. But, when it comes to add Glassmorphism effect, it seems like firefox doesn't support CSS property called "backdrop-filter". Will there be any support for this in near future? I'm using Firefox For Linux v88.0 (64-bit).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes - the plan is to enable it by default once we've got WebRender fully rolled out to all users. Possibly sooner, via bug 1618013, though it looks like we need to do a bit more work over there before that can land. Nów it's tested in Beta.