Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where did screenshot function go in this version?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Tell me how to find screenshot function.

Tell me how to find screenshot function.

Giải pháp được chọn

"Take a Screenshot" has been moved out of the page actions container and has become a standalone toolbar button. You can drag this Screenshot button in customize mode out of the the Customize palette to the toolbar or overflow area. You can also use the "Ctrl+Shift+S" keyboard shortcut (Windows/Linux) or right-click free space on a webpage.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

"Take a Screenshot" has been moved out of the page actions container and has become a standalone toolbar button. You can drag this Screenshot button in customize mode out of the the Customize palette to the toolbar or overflow area. You can also use the "Ctrl+Shift+S" keyboard shortcut (Windows/Linux) or right-click free space on a webpage.