Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Widevine CDM plug-in issue. I can not stream any video, please help

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The error message is 'The widevine CDM plugin has crashed'. I see preferences/ extensions and themes/ plug ins and it seems like the widevine CDM plug-in was automatically updated, what should I do. Please I tried every setting, its urgent, help me please ?

The error message is 'The widevine CDM plugin has crashed'. I see preferences/ extensions and themes/ plug ins and it seems like the widevine CDM plug-in was automatically updated, what should I do. Please I tried every setting, its urgent, help me please ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

What OS are you using ?

Your user agent shows that you possibly run Firefox in compatibility mode: Windows NT 6.0 = Windows Vista and not Windows XP (5.2) as reported in the system details.

  • User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Check that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

This can also be caused by having enabled "Resist Fingerprinting".