Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox crash when trying to upload image with 32bit floating point in discord

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

firefox crash when trying to upload image with 32bit floating point in discord

Giải pháp được chọn

Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

Hữu ích?

more options

i've earlyoom installed and firefox killed by it. and about:crashes is empty. idk how to do a crash report.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.