Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Manage passwords menu option removed from Firefox account menu button?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Michail Pappas

more options

Up to some days ago I had the extremely handy option to look up a stored password in sync, by clicking on the firefox account button in the toolbar. In the menu that opened there was an option to view (add? manage?) stored accounts and passwords. Two clicks and that was it.

Today I tried to do the same thing, but instead of the usual menu options I was greeted with 5-6 options relating to the firefox account, and a zillion of my synced bookmarked pages from other devices. Where has the ultra-used (perhaps the single most used button on my browser, besides the back/forward ones and ctrl+h to open history) option of opening Lockwise gone to?

Please God, don't let this one be a "usability" improvement...

Giải pháp được chọn

Never mind, it has gone to the menu button (the triple lines). Two clicks again at least...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind, it has gone to the menu button (the triple lines). Two clicks again at least...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.