Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

'Bookmark this page' is missing from Bookmarks dropdown menu

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Firefox updated itself two days ago and now 'Bookmark this page' is no longer listed in the Bookmarks drop down menu. I want it replaced. Just as it was. LIKE THIS: Click on Bookmarks, select 'Bookmark this page' or Edit this bookmark' , select 'Done'. Then I am finished with that particular bookmark. I know all about the "bookmark star" procedure - not interested. The question is simply how to put 'Bookmark this page' BACK WHERE IT WAS? In the 'Bookmarks' drop down menu. Nothing else, just this one thing. I have read too many post with out seeing a solution to this exact question that I and others are asking. Thanks for anyone's help

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.