Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pendig syncronyzation is erasing all my passwords from all of my devices

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I mistakenly removed the passwords on a divice, before suspending the synchronization (!!) of a device: now my other 3 devices have a "passwords delete" pending...; How can I prevent other devices that are not yet in sync, to erase their passwords?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.