Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thin orange outline around address bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan

more options

So I randomly got this thing orange outline around my address bar out of no where today. I checked and its non of my addons and I can't seem to find anything in the settings that doing it. Any ideas on how to fix?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Couldn't it be system-specific? I have a blue highlight and some others have pink highlight.

What color would you like to have?

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

I guess it must be. But something is causing it to happen for all of us. Guess the color is affected by something else. I was hoping to not have this outline at all.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.