Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

create new language dictionary for firefox dictionaries

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, and Iọkwe (Fond Greetings) from the Marshall Islands,

I work for the Customary Law and Language Commission of the Marshall Islands < cllcrmi.com >, and one of our commitments to the Marshallese people is to set the official spelling of the Marshallese language.

We have a dictionary file ready to go for the MS Word spellchecker, and we would like to expand spellchecking capabilities into Firefox.

How could we do this?

Koṃṃool Tata, Nik

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Add-on questions should be posted in the add-ons forum; https://discourse.mozilla-community.org/c/add-ons

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.