Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark text larger since last FF89 Update

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I've noticed that since v89 the bookmarks (and other menu's) text is larger, so much so that now i am 1-2 away from them not fitting vertically in the page. Not sure what changed, but i'd like to know so i can change it back.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.