Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Soundcloud not loading after first time opened

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Alexei Solonari

more options

I use soundcloud often, and have recently had the issue of the website not being able to load after i launch it the first time. Autofill passwords works fine, it loads with no issue, but then when i try to load it again it's unable to. if i delete the website's cookies i'm able to load into it again, otherwise it just won't work. I've completely cleared out my cache and that helped for a little while but the issue still persists. Is there any known instances of this/ any plugins i can use to always remove the cookies of a specific website, as that may be a viable workaround.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hey! I see you've tried clearing cache. Did you try clearing cookies for the site as well? Click the lock on the address bar, then click "Clear Cookies and Site Data..." and then click "Remove." Note this will sign you out of the site.

If not, you might have an extension messing with the site. Try performing a Firefox Refresh: https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Then, perform the steps at the top again. Let us know if that helps :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hey! I see you've tried clearing cache. Did you try clearing cookies for the site as well? Click the lock on the address bar, then click "Clear Cookies and Site Data..." and then click "Remove." Note this will sign you out of the site.

If not, you might have an extension messing with the site. Try performing a Firefox Refresh: https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Then, perform the steps at the top again. Let us know if that helps :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.