Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does firefox suck? It won't open any website...even the refresh isn't highlighted when I manuall

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

It won't open any website...even the refresh isn't highlighted when I manually type in a web address. I get this popup error when I reinstalled....after it wouldn't work. Yesterday I had no problem, I didn't even turn off my computer overnight I just put it in sleep like I did the day before and like I always do...I don't always put in sleep most of the time I run off my computer when I go to sleep.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Did you see any error messages when launching Firefox, such as "VCRUNTIME140_1.DLL is not found"? In that case, I would install both 32-bit and 64-bit "Visual Studio 2015, 2017 and 2019" downloads, (x86: vc_redist.x86.exe and x64: vc_redist.x64.exe) from https://support.microsoft.com/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Did you see any error messages when launching Firefox, such as "VCRUNTIME140_1.DLL is not found"? In that case, I would install both 32-bit and 64-bit "Visual Studio 2015, 2017 and 2019" downloads, (x86: vc_redist.x86.exe and x64: vc_redist.x64.exe) from https://support.microsoft.com/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

Hữu ích?

more options

I checked before I wrote this complaint and I saw them in the list, didn't make note of the dates though, your solution did work. this was a fresh install for a computer I did 2 days ago, it worked fine last night before I put it in sleep mode and went to bed. This morning I took it out of sleep mode and firefox wouldn't work at all. Your solution did work, thank you. How odd I wonder what happened overnight, did the files somehow get corrupted? I did try to install some mods to Ghost Recon Warfighter 2, that worked fine on my older computer I just replaced...I wonder if that did something. I'll do some more digging into how it might have happened and get back....again thanks

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.