Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Secondary email address.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi!

I decided to add a secondary email address to my Firefox-account, and then swap it with my primary address. After that I wanted to delete the secondary address (that I´m only supposed to use at work), in order to add a new email-address. However, by clicking "save" a red alert message was saying "Email already exists". This confuses me, as it is not shown in my settings! I´ve checked the email-address (which I use since the  late 90s) and it works fine...and I might have tried to do the same operation several years ago. 

Sincerely, Carlo.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.