Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

disappearance of "display image" in the context menu

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello and thank you for reading. I had overnight I have shortcuts from the context menu that have disappeared, notably the "display image" that I use a lot in my workflow. I use version 88.0, I uninstall and reinstall firefox, test by removing my modules but it has not changed anything. I can't find an answer on the forums or official sites. I put in image what I had before and now, sorry for the quality of the first..

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, the developers have decided to remove 'View Image' and it has been replaced with 'Open Image in New Tab.'

Hữu ích?

more options

Hi Scribe, thks for u response and there's no way to put it back in customization settings or anything ??

Hữu ích?

more options

There is browser.menu.showViewImageInfo pref in version 90, but i'm not sure if it will be working in 88.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.