Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox as my default browser

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

Hi... I am using the latest version of Firefox (88.0) for my 64 bit Dell laptop. I have checked a few times over a period of weeks in settings, General section, the box marked as - Always check if Firefox is your default browser is checked. Underneath this line I see one line with a smiley icon indicating it is NOT. I have several times gone through the process to make it my default browser and, when checking that it is, it ALWAYS displays as the default browser. So... I have no idea why this line continues to be displayed. Anyone have any thoughts? I can find no info on this issue.. thanks Brian

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Do you really want it to check? I have never selected that option. I know that FF is my default browser.

Hữu ích?

more options

Could be you are misreading the line.

Hữu ích?

more options

Not sure how to reply to your responses... My Q was, should the line be displayed at all if FF is my default browser? Doesn't make much sense to me... And, as to whether the box in the line above it should be checked... I can't find any definitive doc. on it either.

Hữu ích?

more options

I looked at the setting in my browser. Somehow FF knows without checking (confirms FredMcD's screenshot).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.