Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

duckduckgo prevents me from going to my emails

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I added duckduckgo to my Firefox as an extension and now I am blocked from email account. How can I get rid of this duckduckgo. NO ONE SHOULD EVER USE this site.

Giải pháp được chọn

Do you mean the "DuckDuckGo Privacy Essentials" add-on? You can view, disable, and often remove unwanted or unknown extensions on the Add-ons page. Either:

  • Ctrl+Shift+a (Mac: Command+Shift+a)
  • "3-bar" menu button (or Tools menu) > Add-ons
  • type or paste about:addons in the address bar and press Enter/Return

In the left column of the Add-ons page, click Extensions. On the right side, find the "Manage Your Extensions" heading.

You should be able to find and either disable (by clicking the slider switch) or remove (by opening the ... menu) it here.

If you want to use the DuckDuckGo website for searches, you can still do that without the Privacy Essentials extension (which adds other features like apparently blocking some sites).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Do you mean the "DuckDuckGo Privacy Essentials" add-on? You can view, disable, and often remove unwanted or unknown extensions on the Add-ons page. Either:

  • Ctrl+Shift+a (Mac: Command+Shift+a)
  • "3-bar" menu button (or Tools menu) > Add-ons
  • type or paste about:addons in the address bar and press Enter/Return

In the left column of the Add-ons page, click Extensions. On the right side, find the "Manage Your Extensions" heading.

You should be able to find and either disable (by clicking the slider switch) or remove (by opening the ... menu) it here.

If you want to use the DuckDuckGo website for searches, you can still do that without the Privacy Essentials extension (which adds other features like apparently blocking some sites).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.