Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Close, Minimize and Zoom buttons of Firefox window (and other Mozilla products) are wrongly aligned in Mac OS when the system locale is right-to-left (e.g. Arabic)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

In Mac OS, when the locale is right-to-left, the window control buttons should appear in the top-right side of the window. In case of tabbed window it should show before tabs. That is not the case here in Mozilla products. They show to the left in a malformed way. Only the close button is clickable, the Minimize button is barely visible and the Zoom button is totally hidden off-canvas. (Please see attached screenshot).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Amr Ibrahim Khudair vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.