Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant Upload to youtube music

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RageE1der

more options

When I try to upload something to youtube music it keeps on showing up as an error despite being the right file extension. To test this I uploaded the same files on Chrome and they worked perfectly.

Problem was fixed upon fresh start /or resetting cookies and cache but both are annoying each time as I have to relog into everything each time this error happens.

When I try to upload something to youtube music it keeps on showing up as an error despite being the right file extension. To test this I uploaded the same files on Chrome and they worked perfectly. Problem was fixed upon fresh start /or resetting cookies and cache but both are annoying each time as I have to relog into everything each time this error happens.

Được chỉnh sửa bởi lcedghill vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Icedghill

Try opening Firefox in safe mode and you might be able to find the extension that is creating the problem.

  1. Click the menu button,
  2. Click Help,
  3. Select Restart With Add-ons Disabled
  4. Click Restart in the Restart With Add-ons Disabled dialog.

See this article on how to open Firefox in safe mode and troubleshoot the issues. https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode