Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does "5 Left" in FF Relay mean?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MichaelJonas

more options

I just signed up for Firefox Relay and the setup says "5 Left"...what does that mean; is Relay a paid service; if so, where do I find information about the cost? Thank you.

I just signed up for Firefox Relay and the setup says "5 Left"...what does that mean; is Relay a paid service; if so, where do I find information about the cost? Thank you.

Giải pháp được chọn

Yes, you can also delete used addresses and generate new ones.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

It says that you can set up to 5 relay addresses. It's free.

more options

Thank you very much...I assume (I know, that's dangerous) I can used the email addresses repeatedly?

more options

Giải pháp được chọn

Yes, you can also delete used addresses and generate new ones.

more options

Thank you very much for your help...so why is anyone using Chrome or Safari?  :-)