Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Forgot current password

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

So I have a kind of unusual problem. I am currently logged into my Firefox account (obviously) and have access to all my saved material/history. The problem is I do not know my current password (the ones saved in the password manager are old/not correct) and I can't reset it without losing all my info. This is mostly a problem because I want to activate Firefox sync on another computer. Does anyone know how I can find out my current password without resetting everything?

Thanks!

Giải pháp được chọn

If you reset the password of the Firefox Sync Account then this only affects (removes) data stored on the Sync server, you should still keep data on connected devices.

To be sure, you can backup your personal data locally.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

just as a thought, the MS Edge has been aggregating passwords from my FireFox. I am not sure why though.

but if you have windows 10 and ms edge, you may find a sneaky backup of your pw's in it.

my suggestion is to close your ff then open up the edge and see its logins page.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

If you reset the password of the Firefox Sync Account then this only affects (removes) data stored on the Sync server, you should still keep data on connected devices.

To be sure, you can backup your personal data locally.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.