Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a setting hidden somewhere where I can force my preferred date format? Why do I have to contend with the dreadful date format when when visiting mozilla.org in english?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi avada

more options

Hi!

Since most content is in English and search engines always link to the English version, I usually browse the english version of mozilla pages. But here on support in particular I have to contend with the pathetic date format where you can't tell which is day or month or year. So why can't I find a way to set the date format. Even the majority of tiny websites/forums have an option to specify the date format.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Probably because Mozilla is based in USA. I can't find anything in profile settings. FWIW, the date format I see is MM/DD/YY. On the General page in Firefox Options there is a setting "Use your operating system settings ... dates ..." I haven't used it until now because I dislike my OS settings as well.

Hữu ích?

more options

TerryN21 said

Probably because Mozilla is based in USA. I can't find anything in profile settings. FWIW, the date format I see is MM/DD/YY. On the General page in Firefox Options there is a setting "Use your operating system settings ... dates ..." I haven't used it until now because I dislike my OS settings as well.

It seems to me that mainly concerns what language variant should be loaded, if there are multiple. But in this case I explicitly choose the english site, so this setting doesn't have any relevance.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.