Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Old versions of passwords, how to make Firefox replace password instead of creating an extra copy of login and password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I don't want Firefox to store all my passwords from the past, for some sites where I change password a lot it keeps 4-5 versions of the same login with different passwords and dates. How to stop this madness?

I don't want Firefox to store all my passwords from the past, for some sites where I change password a lot it keeps 4-5 versions of the same login with different passwords and dates. How to stop this madness?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are that all recent logins or logins from longer ago created by an old Firefox version ?

Does Firefox offer these logins as a suggestion or have them available in "Fill Login" and "Fill Password" ?

I think that if the origin (protocol and hostname) and the username are the same then Firefox should update the password and not add a new login.