Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Very slow

more options

I reinstated down to the bare bones last week. Reinstalled all. This week Firefox is so slow I can barely use it. What is the solution?

Giải pháp được chọn

ok.

so you reinstalled everything? was it because you were previously having issues? and now you continue to have issues after reinstallation of "everything" ?

most times, its the anti virus programs people install.

so my suggestion is to disable everything that is starting up with the windows desktop.

reboot and then see if FireFox works ok in your Clean Windows environment.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

ok.

so you reinstalled everything? was it because you were previously having issues? and now you continue to have issues after reinstallation of "everything" ?

most times, its the anti virus programs people install.

so my suggestion is to disable everything that is starting up with the windows desktop.

reboot and then see if FireFox works ok in your Clean Windows environment.

more options

thank you so much. It works perfectly now.

more options

You're welcome