Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screen flashes to white when scrolling.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I have noticed a recently developing event in Firefox. When scrolling through some pages such as LinkedIn or Facebook, my screen will suddenly go completely white. It seems to freeze for a second or two, then comes back. This has only been happening for about the past two or three weeks, so since about 1 April 2021 for time reference. My About Firefox shows I am running 87.0 (64-bit) and it is up to date. I completely uninstalled - including the deletion of the Mozilla folders per info on the web - then reinstalled. This did not correct the issue. I also run Chrome and do not experience this issue when using it.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.